nervous system – Tantrika Tantra ( तन्त्रिका तन्त्र )

Nervous System - Tantrika Tantra तन्त्रिका तन्त्र

Autonomic Nervous System – Tantrika Tantra तन्त्रिका तन्त्र Central Nervous System – केन्द्रीय तन्त्रिका तन्त्र, Autonomic Or Peripheral Nervous System

Organ System ( अंगतन्त्र )

Organ System

Organ System ( अंगतन्त्र ), पाचन तन्त्र, रक्त परिसंचरण तन्त्र, श्वसन तन्त्र, अन्तःस्रावी तन्त्र, तन्त्रिका तन्त्र, जनन तन्त्र