बौद्ध धर्म Buddhism

बौद्ध धर्म

बौद्ध धर्म Buddhism, गौतम बुद्ध ,गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ (ऋषिपतनम) में दिया।सम्यक् दृष्टि, सम्यक् संकल्प, सम्यक् वाक्, सम्यक, कर्मानत, सम्यक् आजीव, सम्यक् व्यायाम, सम्यक् स्मृति तथा सम्यक् समाधि